Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO ZASOBÓW CRYPTOSIGNAL

 

§1

DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają co następuje:

1)    Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Forum, który obowiązuje od dnia 04 czerwca 2018 roku;

2)    Witryna internetowa – serwis internetowy pod adresem: www.cryptosignal.pl, na którym Usługodawca zamieszcza wiadomości/newsy z rynku kryptowalut, przy czym wszystkie publikowane informacje wynikają z obserwacji rynku i nie są poradami finansowymi ani inwestycyjnymi, nie stanowią one „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy oraz aktów wykonawczych, bowiem m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego;

3)    Grupa  CryptoSignal  VIP – odpłatna usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, polegająca na umożliwieniu dostępu do grupy Usługodawcy w aplikacji Discord;

4)    Usługodawca – www.cryptosignal.pl

5)    Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z Witryny internetowej lub zawarła Umowę o dostęp do Grupy VIP;

6)    Konsument – konsument w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Niniejszy Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.     Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowy, o którym mowa w art. 384 Kodeksu cywilnego.

3.     Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu, w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza oraz pobrać go w formacie pdf.

4.     Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy o dostęp do Grupy CryptoSignal VIP, zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą zwanymi dalej łącznie Stronami.

5.     Wyłącznym właścicielem Witryny internetowej i Grupy CryptoSignal VIP oraz wszystkich zamieszczanych tam zasobów jest Usługodawca. Usługodawcy przysługują wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do zamieszczanych na Witrynie internetowej i w ramach Grypy CryptoSignal VIP zasobów stanowiących utwory w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest jakiekolwiek działanie mające na celu naruszenie autorskich praw majątkowych lub osobistych oraz praw pokrewnych przynależnych Usługodawcy, wykraczające poza dozwolony użytek osobisty.

6.     Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Usługodawcy kary umownej w wysokości 10.000,00 (dziesięciu tysięcy złotych) w przypadku każdego naruszenia przez Użytkownika autorskich praw majątkowych lub osobistych oraz praw pokrewnych przynależnych Usługodawcy, wykraczającego poza dozwolony użytek osobisty. W przypadku dopuszczenia się przez Użytkownika powyższego naruszenia, Usługodawca jest uprawniony również do wypowiedzenia Użytkownikowi umowy o dostęp do Grupy CryptoSignal VIP ze skutkiem natychmiastowym.

7.     Korzystanie z informacji zamieszczonych na Witrynie internetowej jest nieodpłatne.

8.     Usługodawca publikuje również wiadomości/newsy z rynku kryptowalut na swoim fanpage na Facebook https://www.facebook.com/cryptosignalpl/,  kanale w aplikacji Telegram https://t.me/CryptoSignal_pl oraz grupie w aplikacji Discord https://discord.gg/vkxpsSV  Usługodawca zastrzega, że również te informacje wynikają z obserwacji rynku i nie są poradami finansowymi ani inwestycyjnymi, nie stanowią one „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Zawarte tam treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy oraz aktów wykonawczych, bowiem m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego;

 

§3

UMOWA O DOSTĘP DO GRUPY CRYPTOSIGNAL VIP

1.     Poprzez umowę o dostęp do Grupy CryptoSignal VIP, Usługodawca zobowiązuje się umożliwić Użytkownikowi dostęp do swojej grupy w internetowej aplikacji Discord poprzez nadanie Użytkownikowi uprawnień VIP oraz uprawnień VIP w Panelu Klienta dostępnym po zalogowaniu w Witrynie internetowej, a Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty abonamentu.

2.     Grupa CryptoSignal VIP zawierać będzie zasoby w postaci m. in. informacji, opinii, aktualności, ocen, analiz dotyczących rynku kryptowalut, których autorem będzie Usługodawca, przy czym wszystkie publikowane informacje wynikają z obserwacji rynku i nie są poradami finansowymi ani inwestycyjnymi, nie stanowią one „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Zawarte tam treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy oraz aktów wykonawczych, bowiem m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego;

3.     Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę w rozumieniu straty materialnej lub utraconych korzyści, która to szkoda może wynikać – bezpośrednio lub pośrednio – z wykorzystania, stosowania bądź polegania na udostępnianych zasobach.

4.     Tytułem abonamentu, o którym mowa w ust. 1 powyżej Użytkownik zobowiązuje się zapłacić kwotę 299,00 zł [PP1] [MM(2] za okres jednego miesiąca, którego długość odpowiada 30 dniom kalendarzowym.

5.     Po otrzymaniu kwoty abonamentu, o której mowa w ust. 4 powyżej, Usługodawca prześle na adres e – mail Użytkownika paragon fiskalny, natomiast na żądanie Użytkownika, Usługodawca wystawi fakturę VAT w oparciu o dane wskazane w żądaniu.

6.     Użytkownik będący Konsumentem, może odstąpić od Umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i znajduje się na jego końcu.

7.     W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy, Usługodawca zwróci Użytkownikowi kwotę abonamentu, o której mowa w ust. 4 powyżej pomniejszoną o kwotę proporcjonalną do okresu spełnionego świadczenia.

 

§4

ZAWARCIE UMOWY – REJESTRACJA

1.     Do zawarcia Umowy o dostęp do Grupy CryptoSignal VIP dochodzi poprzez:

a)     wypełnienie formularza rejestracyjnego wymagającego wprowadzenia następujących danych: a) imię i nazwisko lub nick Użytkownika, b) adres poczty e – mail Użytkownika, c) adres zamieszkania, d) oświadczenie o ukończeniu 18 lat oraz akceptacji Regulaminu;

b)    zaznaczenie pola „Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu świadczenia usług dostępu do zasobów CryptoSignal VIP;

c)     kliknięcie przycisku „Zapisz i przejdź do płatności”;

2.     Zawarcie umowy następuje pod warunkiem zawieszającym wpłacenia przez Użytkownika abonamentu, o którym mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu.

 

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.     Usługodawca dołoży wszelkich niezbędnych starań, aby zapewnić Użytkownikom stały, dwudziestoczterogodzinny dostęp do Witryny internetowej i zasobów Grupy CryptoSignal VIP, zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszenia dostępu celem przeprowadzenia działań konserwacyjnych lub zmian w funkcjonowaniu. Zawieszenie dostępu do zasobów Grupy CryptoSignal VIP raz w miesiącu, na okres krótszy niż 24 godziny nie stanowi podstawy do reklamacji.

2.     Według najlepszej wiedzy Usługodawcy brak jest szczególnych zagrożeń natury technicznej wynikających z korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną w postaci dostępu do zasobów Grupy CryptoSignal VIP.

3.     Wszelkie reklamacje odnośnie świadczonej przez Usługodawcę usługi należy wysyłać wraz z uzasadnieniem na adres e – mail: info@cryptosignal.pl. Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

4.     Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w sposób zgodny z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE L Nr 119, str. 1  oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5.     W przypadku zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony o tym fakcie w drodze wiadomości e – mail wraz z podaniem treści zmian. Zmiany wchodzą w życie w ciągu 14 dni od doręczenia wiadomości e – mail. W przypadku niewyrażenia zgody na ww. zmiany, Użytkownik może rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy następuje w takim przypadku w dniu wejścia w życie ww. zmian.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–Adresat 

–Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie

następującej usługi(*)

–Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–Adres konsumenta(-ów)

–Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–Data

(*) Niepotrzebne skreślić.